Algemene voorwaarden van Cinemora

Onderstaand document betreft de Algemene Voorwaarden, van toepassing op enerzijds deze website, anderzijds op de mondeling of schriftelijk overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en Cinemora.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Cinemora.nl

1. Juistheid

Dit is de disclaimer van Cinemora.
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site van Cinemora (verder genoemd: ‘de site’) besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: ‘de informatie’) op de site onvolledig c.q. onjuist is.

2. Periodieke wijzigingen

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

3. Geschiktheid van de aangeboden informatie

Cinemora staat er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevind en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

4. Schade voortvloeiende uit site-gebruik

Cinemora sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Cinemora niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

5. Auteursrecht

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Cinemora. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk. Kopie van fotowerk en ander materiaal en publicatie hier van, ook bij aanbieding door derden, is alleen toegestaan na verkregen toestemming van Cinemora, en is naamsvermelding verplicht. Ook kopiëren van digitale foto’s / videos voor gebruik van internet of welke media dan ook, is niet zonder toestemming van Cinemora toegestaan en is strafbaar.

6. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Cinemora conformeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens welke worden opgegeven zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties, met uitzondering van verzoeken van een officiële instantie indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals het geval is bij overtredingen van wetten.

7. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden met betrekking tot opdrachten

1. Opdrachten

Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot werkzaamheden accepteert de opdrachtgever de Algemene Voorwaarden. Mondeling of schriftelijk door opdrachtgever aan Cinemora gevraagde werkzaamheden zijn bindend en kunnen door de opdrachtgever niet worden herroepen.

2. Werkingssfeer algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Cinemora en opdrachtgever. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk door middel van een schriftelijk vastgelegde nadere overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden blijven toepasselijk behoudens voor zover in een dergelijke nadere overeenkomst anders is bepaald. Een dergelijke nadere overeenkomst geldt uitsluitend voor de daarin bepaalde gevallen. Indien een met Cinemora gesloten opdrachtovereenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

3. Betalingsvoorwaarden

Wanneer u besluit uw opdracht door Cinemora uit te laten voeren dient te allen tijde een aanbetaling te worden gedaan van 25% van het bedrag uit de overeengekomen offerte. Het resterende bedrag dient zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een andere betalingsmogelijkheid is overeengekomen. Betalingen dienen te geschieden door overmaking op de bankrekening welke op de offerte en/of factuur vermeld staat.

4. Klachten

Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 8 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door Cinemora te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

5. Offertes

Op offertes is te allen tijde een voorbehoud van toepassing op onvoorziene omstandigheden.

6. Aansprakelijkheid

Cinemora aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Cinemora jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van Cinemora of enige in haar onderneming werkzame personen.

Cinemora is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever. Als blijkt dat door foutief gebruik schade aan producten als DVD, Blu-ray of USB-Stick is ontstaan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien Cinemora door overmacht de opdracht niet kan uitvoeren, dan zal door Cinemora naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan Cinemora niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden. Indien Cinemora krachtens de voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Cinemora aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Daarnaast is Cinemora, ter uitsluitende beoordeling van Cinemora, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade. Cinemora is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houden met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Cinemora zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden.

7. Auteursrechten

De opdrachtgevers vrijwaren Cinemora volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Cinemora ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Producties ( films, DVD’s etc.) die door Cinemora gemaakt zijn, zijn Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of door Cinemora gemaakte/geleverde producties zowel van beelden en/of geluid dan wel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren/tonen op websites, internet etc.

8. Promotie

Cinemora behoudt zich het recht om beschikbare materialen te gebruiken ter promotie van producten en/of diensten.

9. Toepasselijke recht

Op de Algemene Voorwaarden van Cinemora is Nederlands recht van toepassing.